جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447 11/29/2022 7:13:29 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 11/29/2022 7:13:29 PM 60 جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=173230722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=373400722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=694740722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=760630722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=764390722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=846730722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=956490722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT جشن غدیر در برج آزادی تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6447&ImageID=965160722 جشن غدیر در برج آزادی تهران]]> 17 July 2022 0:0:0 GMT